Skip to content Skip to navigation

DS sinh viên nợ học phí hk2 năm học 2012-2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013.

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí và sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị cấm thi.

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết kèm theo


Tập tin đính kèm: DSSV CHUA HOAN THANH HP HK2 2012-2013.pdf
Tập tin đính kèm: 22-TB-DHCNTT-KHTC-04-06-2013.pdf