Skip to content Skip to navigation

Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 (dự kiến)

Hiện đã có điểm rèn luyện sinh viên (dự kiến) học kỳ 1 năm học 2018-2019 tại https://forum.uit.edu.vn/node/534271

Thông tin chi tiết về điểm sinh viên xem tại https://drl.uit.edu.vn/