Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký học sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm.

Sinh viên nào đã học chuyên đề thay thế xem phần ghi chú của danh sách, và danh sách sinh viên điểm danh bằng máy học chung với đầu khóa. Các bạn kiểm tra đầy đủ cả 2 file, danh sách miễn các chuyên đề phòng CTSV sẽ cập nhật sau.

Sinh viên nên đi học đầy đủ và đúng giờ theo quy định.