Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia BHYT và Không tham gia BHYT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia BHYT và không tham gia BHYT. Danh sách đã tổng hợp danh sách sinh viên tham gia BHYT ở Trường, KTX, KTX Xã hội hóa và sinh viên tham gia BHYT ở địa phương. 

Sinh viên kiểm tra thông tin của mình đầy đủ nếu có sai sót danh sách thì phản hồi về Phòng CTSV (A.101) từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2015. Sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ tiến hành xử lý sinh viên vi phạm theo như quy định.

Sinh viên xem danh sách đính kèm