Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia BHYT năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm 2018.

Thời gian hiệu lực của thẻ từ ngày: 01/01/2018 -31/12/2018.

Sinh viên kiểm tra thông tin tham gia BHYT năm 2018 tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem.