Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia BHYT bên ngoài trường

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia BHYT bên ngoài trường, KTX

Sinh viên kiểm tra thông tin của mình nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV đến 16g30 ngày 09/12/2015. 

Sau thời gian Phòng CTSV sẽ tiến hành xử lý những sinh viên không tham gia BHYT theo quy định

link đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-so-212015-mua-bao-hiem-y-te-va...