Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên tham gia BHTN tại Trường năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên được Nhà trường mua tặng Bảo hiểm tai nạn, năm học 2021-2022.

Sinh viên xem file đính kèm