Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ chính sách

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2

Danh sách sinh viên nộp  hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Sinh viên kiểm tra thông tin, bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng CTSV (A.101) 

Hạn chót bổ sung hồ sơ: 16 giờ 30 ngày 24/3/2021. Sau thời gian trên nếu sinh viên không bổ sung đầy đủ xem như sinh viên từ chối quyền lợi của mình.