Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nhận học bổng HK1 2022-2023

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng tại Học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

1) Học bổng Khuyến khích học tập HK2 năm học 2021-2022

2) Học bổng Chương trình tiên tiến- Chương trình Chất lượng cao HK2 năm học 2021-2022

3) Học bổng Tuyển sinh HK1 năm học 2022-2023

4) Học bổng Tài năng ngành Khoa học Máy tính HK1 năm học 2022-2023

5) Học bổng Tài năng ngành An toàn Thông tin HK1 năm học 2022-2023 

Phòng Công tác Sinh viên đã hoàn thành thủ tục xét và đã chuyển danh sách sang phòng Kế hoạch Tài chính để thực hiện chuyển khoản học bổng qua số tài khoản ngân hàng cung cấp trong lý lịch sinh viên.