Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên khóa cũ đóng tiền mua BHYT 3 tháng cuối năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách đóng tiền mua BHYT 3 tháng cuối năm 2020.

- Sinh viên xem danh sách đóng tiền mua BHYT ở sheet BAO HIEM.

- Sinh viên đã xin chuyển số tiền đóng nhầm qua học phí xem ở sheet BAO HIEM CHUYEN QUA HP.

Riêng các dòng tô màu đỏ ở sheet BAO HIEM do sinh viên đóng tiền nội dung không đúng, sinh viên kiểm tra và cập nhật trực tiếp tại Phòng KHTC (A.113) đến 16 giờ 30 ngày 20/10/2020 để được cập nhật mã số sinh viên.

Thời gian quan phản hồi các sai sót khác phản hồi về Phòng CTSV qua email: ctsv@uit.edu.vn đến 16 giờ 30 ngày 20/10/2020. Sau thời gian trên nếu sinh viên không phàn hồi, tiền đóng BHYT 3 tháng cuối năm sẽ được chuyển qua học phí.