Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên mua Bảo hiểm y tế đợt bổ sung.

Những cột KHÔNG CÓ THÔNG TIN BỆNH VIỆN, MÃ SỐ BHXH => Sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu trước 16 giờ ngày 12/01/2020 qua forum.

Sinh viên kiểm tra mã số SV, bệnh viện đã đăng ký, mã số BHXH đã cung cấp =>  Nếu có sai sót sinh viên phản hồi tại forum 

Forum phản hồi https://forum.uit.edu.vn/node/541973