Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Cập nhật ngày 16/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022, đợt bổ sung như sau: 

- Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu.

- Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do tham gia ở công ty, sinh viên ở KTX.