Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành SHCD cuối khóa

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh chưa hoàn thành sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa.

Danh sách tính đến hết ngày 23/10/2017.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.