Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT tính đến ngày 30/01/2024

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị SV kiểm tra danh sách sinh viên đã cập nhật thông tin BHYT theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bao-hiem-y-te-cham-d..., cụ thể:

-   Sinh viên đăng nhập vào hệ thống điểm rèn luyện cá nhân để kiểm tra Mục 2.4 - Ý thức tham gia BHYT

- Các trường hợp chưa cập nhật, cập nhật sai quy định => Sinh viên cập nhật theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bao-hiem-y-te-cham-d...

Sinh viên cập nhật đến hết ngày 20/02/2024, các trường hợp cập nhật sau NGÀY 20/02/2024 sẽ không được giải quyết.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.STT MSSV HỌ TÊN HẠN SD ĐIỂM RÈN LUYỆN GHI CHÚ
1 15520824 Bùi Phạm Minh Thi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
2 17520729 Nguyễn Văn Lương 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
3 18520411 Kim Quang Huy 31/08/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
4 18520414 Lường Thị Thu Nguyệt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
5 18520629 Đỗ Hùng Dũng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
6 18520728 Hoàng Văn Hiệp 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
7 18521095 Dương Thị Nguyệt Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
8 18521254 Nguyễn Đức Phúc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
9 18521493 Trần Nhật Tiến 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
10 18521531 Võ Hữu Trí 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
11 18521573 Trần Quang Trường 09/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
12 18521651 Nguyễn Hữu Vinh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
13 18521674 Phan Cao Vũ 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
14 19520154 Phạm Thành Luân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
15 19520162 Lý Quang Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
16 19520171 Nguyễn Hoàng Nam 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
17 19520200 Nguyễn Hoài Nhân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
18 19520216 Lê Hoàng Phú 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
19 19520262 Phạm Nguyễn Việt Tân 05/08/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
20 19520365 Đỗ Thị Thanh An 30/06/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
21 19520436 Nguyễn Phú Cường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
22 19520781 Võ Thị Bích Ngọc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
23 19520795 Đặng Chí Nhân 02/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
24 19520838 Hoàng Đình Phú 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
25 19520928 Viên Minh Tân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
26 19521230 Đỗ Việt Bách 31/12/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
27 19521235 Huỳnh Công Bảng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
28 19521313 Danh Đặng Hải Đăng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
29 19521333 Ngô Mẫn Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
30 19521364 Nguyễn Đăng Đô 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
31 19521407 Hoàng Thái Dương 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
32 19521441 Trương Mỹ Duyên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
33 19521537 Nguyễn Duy Hoàng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
34 19521611 Lạc Quốc Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
35 19521643 Vũ Quốc Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
36 19521798 Phạm Như Long 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
37 19521825 Huỳnh Công Mạnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
38 19521961 Huỳnh Thị Hồng Nhi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
39 19522014 Trần Thạch Tuấn Phong 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
40 19522089 Trần Mạnh Quân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
41 19522147 Cát Văn Tài 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
42 19522167 Trương Xuân Tâm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
43 19522240 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
44 19522371 Nguyễn Đình Trải 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
45 19522373 Lê Mộc Trầm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
46 19522375 Ngô Hồ Bích Trâm 06/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
47 19522398 Trần Nguyễn Minh Triết 23/05/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
48 19522404 Lê Công Trình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
49 20520094 Lương Triều Vỹ 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
50 20520143 Nguyễn Phước Bình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
51 20520171 Nguyễn Nam Hải 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
52 20520184 Nguyễn Trung Hiếu 19/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
53 20520204 Nguyễn Tấn Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
54 20520235 Lê Tấn Lộc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
55 20520252 Trần Lê Đại Nghĩa 26/05/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
56 20520260 Bùi Đức Hoàng Nhật 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
57 20520281 Nguyễn Trương Thái Phụng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
58 20520327 Trần Hữu Trí 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
59 20520333 Lê Quang Trung 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
60 20520367 Hoàng Anh Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
61 20520368 Phạm Lê Dịu Ái 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
62 20520375 Phạm Phước An 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
63 20520380 Cao Phạm Tiến Anh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
64 20520459 Nguyễn Huy Trí Dũng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
65 20520471 Nguyễn Ngọc Duy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
66 20520499 Châu Đức Hiệp 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
67 20520552 Trần Gia Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
68 20520558 Nguyễn Khánh Huyền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
69 20520559 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
70 20520561 Hồng Gia Hy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
71 20520577 Trần Nam Khánh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
72 20520593 Nghi Lâm Minh Khôi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
73 20520613 Nguyễn Văn Linh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
74 20520628 Đinh Quang Mạnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
75 20520710 Nguyễn Minh Quân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
76 20520718 Lê Minh Quang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
77 20520725 Trần Võ Việt Quốc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
78 20520768 Vân Thiên Thanh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
79 20520810 Vi Minh Tiến 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
80 20520849 Viên Phú Túc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
81 20520850 Hồ Minh Tuệ 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
82 20520864 Huỳnh Hoàng Vũ 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
83 20520874 Đặng Thị Kim Yến 31/10/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
84 20520933 Võ Ngọc Thiện 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
85 20520955 Trần Huỳnh Quốc An 07/03/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
86 20521011 Nguyễn Trần Tiến 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
87 20521063 Hồ Viết Anh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
88 20521108 Phan Chí Bảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
89 20521125 Lê Khánh Châu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
90 20521151 Phan Quốc Cường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
91 20521163 Đỗ Thành Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
92 20521164 Đỗ Thanh Thành Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
93 20521175 Phạm Thành Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
94 20521181 Vũ Thành Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
95 20521201 Nguyễn Viết Đức 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
96 20521208 Lê Quốc Dũng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
97 20521222 Phạm Tiến Dương 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
98 20521230 Hoàng Ngọc Duy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
99 20521245 Phan Mạnh Duy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
100 20521290 Hồ Minh Hào 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
101 20521298 Lương Phúc Hậu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
102 20521302 Trần Đăng Hậu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
103 20521326 Nguyễn Minh Hiếu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
104 20521338 Trần Xuân Ngọc Hoan 21/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
105 20521380 Đỗ Văn Hưởng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
106 20521385 Hà Gia Huy 09/06/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
107 20521396 Lê Quang Huy 11/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
108 20521407 Nguyễn Văn Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
109 20521416 Trần Quang Huy 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
110 20521433 Huỳnh Duy Khang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
111 20521456 Phạm Văn Khánh 29/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
112 20521463 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
113 20521483 Trần Duy Khôi 01/09/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
114 20521494 Huỳnh Viết Tuấn Kiệt 31/03/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
115 20521502 Nguyễn Xuân Tuấn Kiệt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
116 20521510 Nguyễn Quốc Kỳ 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
117 20521528 Đặng Bá Lĩnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
118 20521534 Nguyễn Hoài Linh 04/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
119 20521575 Trần Gia Long 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
120 20521596 Phan Lê Min 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
121 20521604 Lưu Nguyễn Công Minh 13/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
122 20521667 Trần Bảo Ngọc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
123 20521695 Lê Trọng Nhân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
124 20521722 Đoàn Trần Quỳnh Như 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
125 20521727 Trần Bảo Nhung 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
126 20521734 Nguyễn Công Tấn Phát 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
127 20521743 Lê Hải Phong 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
128 20521745 Nguyễn Thanh Phong 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
129 20521766 Nguyễn Đình Phúc 08/01/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
130 20521817 Trần Ngọc Quý 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
131 20521822 Nguyễn Thị Xuân Quyền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
132 20521829 Phan Phạm Diễm Quỳnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
133 20521940 Nguyễn Trần Gia Thế 09/10/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
134 20521948 Nguyễn Chí Thiện 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
135 20521952 Nguyễn Văn Thiên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
136 20521990 Bùi Văn Thuận 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
137 20522059 Hồ Khả Trình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
138 20522065 Võ Thùy Phương Trúc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
139 20522125 Phạm Phú Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
140 20522130 Nguyễn Minh Tùng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
141 20522131 Nguyễn Thanh Tùng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
142 20522150 Lê Vũ Quốc Việt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
143 21520009 Lâm Thị Hồng Cẩm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
144 21520012 Lê Chí Cường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
145 21520064 Trương Thanh Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
146 21520085 Tô Anh Phát 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
147 21520091 Nguyễn Diệu Phương 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
148 21520095 Bùi Vĩ Quốc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
149 21520156 Phạm Thái Bảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
150 21520169 Nguyễn Thái Công 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
151 21520178 Phạm Quốc Danh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
152 21520215 Nguyễn Trương Đình Giang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
153 21520222 Lê Thị Thanh Hằng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
154 21520223 Nguyễn Phú Hào 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
155 21520230 Trần Thanh Hiền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
156 21520238 Nguyễn Cao Hoài 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
157 21520255 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
158 21520259 Huỳnh Mạnh Huy 05/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
159 21520283 Lê Quốc Khánh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
160 21520297 Trần Lê Anh Khoa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
161 21520303 Phạm Trần Anh Khôi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
162 21520316 Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
163 21520330 Trương Thiên Lộc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
164 21520334 Nguyễn Thái Thành Long 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
165 21520344 Đàm Quang Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
166 21520353 Nguyễn Ngọc Trà My 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
167 21520402 Phan Phạm Trọng Phúc 07/11/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
168 21520428 Lê Tiến Quyết 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
169 21520465 Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
170 21520486 Nguyễn Đình Minh Toàn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
171 21520489 Nguyễn Thị Kiều Trang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
172 21520513 Nguyễn Thị Cẩm Tú 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
173 21520518 Lê Thanh Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
174 21520523 Mai Nhất Tùng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
175 21520537 Nguyễn Thị Bảo Xuyên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
176 21520567 Ngô Trần Tuấn Anh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
177 21520604 Huỳnh Gia Bảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
178 21520614 Nguyễn Lê Gia Bảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
179 21520621 Ninh Thiên Bảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
180 21520692 Đào Tiến Đạt 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
181 21520726 Cao Minh Đức 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
182 21520782 Nguyễn Tường Duy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
183 21520818 Tăng Ngọc Gia Hân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
184 21520835 Lê Trần Phúc Hậu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
185 21520840 Lê Quang Hiển 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
186 21520889 Lê Ngọc Hưng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
187 21520890 Lê Nguyễn Gia Hưng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
188 21520943 Vũ Quang Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
189 21520952 Hoàng Quang Khải 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
190 21520957 Đường Minh Khang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
191 21520960 Nguyễn Lê Khang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
192 21520997 Nguyễn Đình Khoa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
193 21521010 Nguyễn Nguyên Khôi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
194 21521041 Lê Trọng Tuấn Kiệt 22/03/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
195 21521042 Nguyễn Tuấn Kiệt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
196 21521076 Mai Xuân Linh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
197 21521079 Phan Hoàng Linh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
198 21521086 Hoàng Gia Lộc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
199 21521115 Trương Gia Mẫn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
200 21521131 Nguyễn Đặng Đức Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
201 21521135 Nguyễn Nhật Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
202 21521146 Võ Sỹ Minh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
203 21521156 Đoàn Lê Giang Nam 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
204 21521176 Nguyễn Thị Thảo Ngân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
205 21521179 Dương Phan Hiếu Nghĩa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
206 21521193 Nguyễn Minh Ngọc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
207 21521236 Trần Thảo Nhi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
208 21521242 Lưu Thị Huỳnh Như 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
209 21521326 Ngô Trung Quân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
210 21521335 Phù Đức Quân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
211 21521336 Huỳnh Đăng Quang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
212 21521360 Trần Phước Anh Quốc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
213 21521371 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
214 21521387 Lương Đình Sơn 08/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
215 21521404 Nguyễn Trần Thành Tâm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
216 21521412 Nguyễn Bá Tân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
217 21521415 Nguyễn Nhật Tấn 09/05/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
218 21521456 Hồ Thị Thanh Thảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
219 21521489 Đoàn Ngọc Quỳnh Thư 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
220 21521551 Trần Hữu Toàn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
221 21521556 Nguyễn Quốc Trạng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
222 21521576 Bùi Đình Triệu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
223 21521595 Nguyễn Thành Trung 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
224 21521655 Nguyễn Cát Tường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
225 21521698 Phan Nguyễn Hải Yến 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
226 21521806 Nguyễn Nguyễn Thành An 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
227 21521807 Nguyễn Phú An 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
228 21521812 Nguyễn Thành Thiện Ân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
229 21521825 Ngô Kỳ Anh 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
230 21521842 Từ Quốc Anh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
231 21521846 Huỳnh Hải Băng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
232 21521856 Nguyễn Phạm Quốc Bảo 31/08/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
233 21521871 Châu Thanh Bình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
234 21521878 Nguyễn Thái Bình 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
235 21521879 Trần Văn Bình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
236 21521880 Võ Công Bình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
237 21521882 Lê Minh Chánh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
238 21521883 Nguyễn Minh Chánh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
239 21521894 Ma Văn Chương 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
240 21521896 Nguyễn Minh Công 31/12/2026 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
241 21521900 Dương Phú Cường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
242 21521911 Lê Bá Đắc 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
243 21521926 Đặng Lê Quốc Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
244 21521949 Phạm Tiến Đạt 14/03/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
245 21521951 Trần Tiến Đạt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
246 21521957 Trần Đông Đông 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
247 21521978 Nguyễn Tấn Dũng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
248 21521983 Tống Trần Tiến Dũng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
249 21522013 Trần Quang Duy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
250 21522032 Lê Hoài Hải 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
251 21522037 Trần Thị Hải 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
252 21522041 Lê Thị Bích Hằng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
253 21522046 Nguyễn Nhật Hào 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
254 21522055 Phan Công Hậu 31/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
255 21522059 Lê Thị Thu Hiền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
256 21522070 Lê Công Hiếu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
257 21522090 Lê Xuân Hoàng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
258 21522107 Trần Minh Nguyên Hồng 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
259 21522133 Võ Hữu 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
260 21522135 Bùi Quốc Huy 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
261 21522141 Hoàng Gia Huy 30/09/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
262 21522149 Nguyễn Đặng Thanh Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
263 21522152 Nguyễn Gia Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
264 21522162 Nguyễn Võ Hoàng Huy 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
265 21522174 Đào Bích Huyền 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
266 21522178 Sơn Men Kâl 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
267 21522185 Trần Quang Khải 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
268 21522195 Nguyễn Toàn Khang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
269 21522196 Nguyễn Tuấn Khang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
270 21522213 Phan Gia Khánh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
271 21522217 Trần Trọng Khiêm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
272 21522225 Lý Tuấn Khoa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
273 21522242 Bùi Khắc Kiên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
274 21522247 Nguyễn Trung Kiên 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
275 21522249 Trần Trung Kiên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
276 21522253 Lê Anh Kiệt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
277 21522266 Trần Tuấn Kiệt 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
278 21522303 Nguyễn Đình Bảo Long 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
279 21522312 Phùng Đức Lương 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
280 21522322 Trần Ngọc Xuân Mai 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
281 21522323 Trần Thụy Hiền Mai 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
282 21522331 Trần Hữu Mạnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
283 21522332 Nguyễn Hà Mi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
284 21522357 Lê Hải Nam 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
285 21522371 Nguyễn Trà Bảo Ngân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
286 21522375 Lương Hồ Trọng Nghĩa 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
287 21522413 Đặng Quang Nhật 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
288 21522415 Đỗ Minh Nhật 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
289 21522419 Nguyễn Minh Nhật 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
290 21522424 Huỳnh Nguyễn Uyển Nhi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
291 21522427 Lê Yến Nhi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
292 21522444 Lý Tấn Phát 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
293 21522458 Nguyễn Phạm Thanh Phong 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
294 21522460 Nguyễn Trọng Tấn Phong 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
295 21522474 Nguyễn Mai Hữu Phúc 04/01/2025 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
296 21522481 Nguyễn Hữu Phụng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
297 21522488 Đỗ Mai Minh Quân 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
298 21522508 Đặng Hữu Quang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
299 21522509 Hoàng Anh Đức Đăng Quang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
300 21522517 Phạm Minh Quang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
301 21522530 Hoàng Tất Quý 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
302 21522534 Vưu Mỹ Quyên 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
303 21522537 Phạm Nguyệt Quỳnh 01/07/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
304 21522541 Cao Hoài Sang 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
305 21522555 Nguyễn Đình Viễn Sơn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
306 21522557 Trần Thanh Sơn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
307 21522559 Trương Hữu Trường Sơn 14/08/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
308 21522567 Nguyễn Hữu Tài 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
309 21522570 Hoàng Minh Tâm 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
310 21522595 Lê Đào Xuân Thành 15/02/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
311 21522597 Mai Đức Thành 02/09/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
312 21522609 Trần Hạnh Thảo 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
313 21522613 Nguyễn Cao Thi 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
314 21522625 Nguyễn Hữu Thiện 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
315 21522628 Phan Văn Thiện 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
316 21522634 Lê Chí Thịnh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
317 21522644 Nguyễn Minh Thông 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
318 21522651 Phạm Minh Thuận 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
319 21522668 Đoàn Minh Tiến 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
320 21522683 Phan Trọng Tính 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
321 21522715 Kiều Thị Hiền Trinh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
322 21522717 Nguyễn Khánh Trình 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
323 21522718 Nguyễn Thị Mai Trinh 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
324 21522730 Hồ Đức Trưởng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
325 21522734 Vũ Kiên Trường 16/07/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
326 21522742 Nguyễn Minh Tú 20/08/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
327 21522747 Trịnh Tuấn Tú 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
328 21522755 Nguyễn Mạnh Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
329 21522756 Nguyễn Thanh Tuấn 31/12/2023 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
330 21522758 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
331 21522760 Phan Thanh Tuấn 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
332 21522772 Trần Võ Sơn Tùng 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
333 21522773 Cù Thanh Tường 07/05/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
334 21522775 Phạm Thanh Tường 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
335 21522786 Nguyễn Hoàng Vĩ 31/12/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1
336 21522804 Phạm Hoài Vũ 24/06/2024 Cộng ĐRL HK1 Thẻ còn hạn sử dụng trong HK1