Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT cập nhật ngày 15/3/2022 - Chấm điểm rèn luyện

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên đã cập nhật BHYT theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bhyt-cham-diem-ren-l...

Danh sách sinh viên đã cập nhật và phản hồi theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/danh-sach-sinh-vien-cap-nhat-bhyt

Phòng Công tác Sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách LẦN CUỐI và phản hồi qua Forum https://forum.uit.edu.vn/node/556301

Thời gian phản hồi: đến hết 20/3/2022. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không phản hồi Phòng CTSV tiến hành chấm điềm rèn luyện mục BHYT.

Sinh viên xem danh sách theo file đính kèm.

File đính kèm: