Skip to content Skip to navigation

Danh sách dự kiến MGHP - DS nộp hồ sơ chế độ chính sách HK2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên về chế độ chính sách học kỳ 2 như sau:

- Danh sách sinh viên dự kiến được miễn giảm học phí học kỳ 2 (được chuyển qua từ học kỳ 1 năm học 2019-2020).

- Danh sách sinh viên dự kiến được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 (được chuyển qua từ học kỳ 1 năm học 2019-2020).

- Danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Sinh viên kiểm tra các danh sách đính kèm, nếu có sai sót phản hồi qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/542327

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 10/4/2020. Nếu sinh viên phản hồi sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết.