Skip to content Skip to navigation

Danh sách dự kiến MGHP - DS nộp hồ sơ chế độ chính sách HK1

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên về chế độ chính sách học kỳ 1 như sau:

- Danh sách sinh viên dự kiến được miễn giảm học phí học kỳ 1 (được chuyển qua từ học kỳ 2 năm học 2019-2020).

- Danh sách sinh viên dự kiến được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 (được chuyển qua từ học kỳ 2 năm học 2019-2020).

- Danh sách sinh viên nộp ONLINE hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên NỘP hồ sơ giấy theo quy định để làm minh chứng xét chế độ chính sách theo quy định của chính phủ.

Thời gian NỘP và PHẢN HỒI: đến hết ngày 18/9/2020. Nếu sinh viên NỘP HỒ SƠ và PHẢN HỒI sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết.