Skip to content Skip to navigation

Danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung - CẬP NHẬT 18 giờ 30 ngày 13/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - ĐỢT BỔ SUNG đã phản hồi đến 18 giờ 30 ngày 13/01/2022. Riêng danh sách đóng tiền BHYT cập nhật đến hết ngày 12/01/2022.

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT lần cuối: Mã BHXH, Bệnh viện, cột ghi chú như sau:

#N/A: cột mã số BHXH => Sinh viên chưa cung cấp mã số BHXH => Sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu theo quy định nếu sinh viên không bổ sung mã số BHXH (mã số thẻ BHYT) thì sẽ bị từ chối mua BHYT ở Trường do thiếu thông tin.

Sinh viên đã đăng ký nội trú ở KTX năm học 2021-2022 sẽ chuyển tiền BHYT đã đóng ở Trường qua học phí. Sinh viên liên hệ KTX để mua BHYT.

Sinh viên đã tốt nghiệp liên hệ Phòng KHTC để xin hoàn lại tiền đã đóng.

Sinh viên đã có thẻ BHYT ở công ty sẽ chuyển tiền BHYT đã đóng qua học phí.

Sinh viên phản hồi, cập nhật lần cuối đến 11 giờ 30 ngày 14/01/2022 tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/555697.

Nếu sau thời gian trên sinh viên không phản hồi hoặc không bổ sung đầy đủ thông tin còn thiếu sẽ bị từ chối mua BHYT ở Trường.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo.