Skip to content Skip to navigation

Danh sách đóng tiền mua BHYT 2024 ở Trường

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT năm 2024 ở Trường.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ nộp hồ sơ mua BHYT cho cơ quan BHXH HCM từ ngày 22/12/2023.

Do một số bệnh viện không nhận đăng ký mới, nên sẽ chuyển sang KCB ở ĐKKV Thủ Đức

Khi có kết quả từ cơ quan BHXH => Phòng Công tác Sinh viên sẽ thông báo kết quả đến sinh viên.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.