Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh sinh hoạt CDSV cuối khóa - Đợt 1 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 1 năm 2017 - UPDATE NGÀY 04/4/2017

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có sai sót, phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 09/4/2017 qua https://forum.uit.edu.vn/threads/65583-Danh-sach-diem-danh-sinh-hoat-CDS...