Skip to content Skip to navigation

Danh sách đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa - Đợt 1

Phòng Công tác Sinh viên cập nhật danh sách sinh viên đăng ký Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 1.

Các bạn kiểm tra danh sách nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV qua email: ctsv@uit.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 15/3/2016.

Riêng có một số bạn đăng ký chuyên đề 1 mà không không đăng ký ngày của chuyên đề 2, 3. Các bạn phản hồi gấp về Phòng CTSV để cập nhật.

Lưu ý: N/A: không có đăng ký chuyên đề 2, 3.