Skip to content Skip to navigation

Cập nhật thông tin BHYT năm 2023 - Lần 2

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo về Bảo hiểm Y tế (BHYT) như sau:

Lưu ý: trước khi cập nhật thông tin BHYT sinh viên kiểm tra thông tin BHYT theo hướng dẫn ở mục 2. Tránh tình trạng cập nhật trùng, dư thông tin.

1. Theo Luật, tất cả sinh viên phải có BHYT.

2. Sinh viên phải cập nhật thông tin về BHYT của mình với Trường để bảo đảm các quyền lợi khi xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật …. Sinh viên có thể tra cứu thông tin về BHYT của mình (dựa trên dữ liêu của Trường) ở https://student.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem mục Thông tin Bảo hiểm Y tế hoặc phần lý lịch sinh viên.

3. Sinh viên cập nhật ở https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangky-capnhat-baohiemyte (SV xem hướng dẫn ở https://ctsv.uit.edu.vn/huong-dan-tra-cuu-bhyt upload hình Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT).

4. Thời gian: từ ngày 21/4/2023 đến hết ngày 19/5/2023.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị tất cả sinh viên thực nghiêm túc theo thông báo này.