Skip to content Skip to navigation

Cập nhật bảo hiểm y tế phục vụ công tác chấm ĐRL HK2

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo về Bảo hiểm Y tế (BHYT) như sau:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Sau thời gian trên, sinh viên không CẬP NHẬT sẽ không được giải quyết vì đây là tiêu chí để xét các loại học bổng, khen thưởng, vinh danh......

Riêng sinh viên đã tham gia BHYT ở Trường kiểm tra kết quả Điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn/Nếu có sai sót phản hồi tại Forum link https://forum.uit.edu.vn/node/564756

VỀ CẬP NHẬT DANH SÁCH TRÊN TRANG ĐRL: DRL.UIT.EDU.VN

Sau khi kết thúc thời gian cập nhật hết ngày 26/7/2023, Phòng CTSV sẽ kiểm tra thông tin BHYT của sinh viên sau đó sẽ cập nhật trên trang ĐRL cũng như thông báo kết quả cập nhật BHYT vào ngày 31/7/2023.

Lưu ý: trước khi cập nhật thông tin BHYT sinh viên kiểm tra thông tin BHYT theo hướng dẫn ở mục 2. Tránh tình trạng cập nhật trùng, dư thông tin.

1. Theo Luật, tất cả sinh viên phải có BHYT.

2. Sinh viên phải cập nhật thông tin về BHYT của mình với Trường để bảo đảm các quyền lợi khi xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật …. Sinh viên có thể tra cứu thông tin về BHYT của mình (dựa trên dữ liêu của Trường) ở https://student.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem mục Thông tin Bảo hiểm Y tế hoặc phần lý lịch sinh viên.

3. Sinh viên cập nhật ở https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangky-capnhat-baohiemyte (SV xem hướng dẫn ở https://ctsv.uit.edu.vn/huong-dan-tra-cuu-bhyt upload hình Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT).

4. Thời gian: từ ngày 14/7/2023 đến hết ngày 26/7/2023.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị tất cả sinh viên thực nghiêm túc theo thông báo này.