Skip to content Skip to navigation

[BẢO HIỂM Y TẾ] - Tờ khai TK1

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn mẫu Tờ khai TK1 dành cho đối tượng không có mã số BHXH, con Quân Nhân, con thân nhân Công an.

Sinh viên điền tất cả thông tin theo mẫu tờ khai.

File đính kèm: