Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên UIT

Ban liên lạc Cựu sinh viên UIT

Thông tin Ban liên lạc

Phòng Công tác Sinh viên UIT

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37252002 Ext: 116

Email: ctsv@uit.edu.vn

Các hoạt động Cựu sinh viên UIT

Kết nối hoạt động Cựu sinh viên

Giới thiệu các cựu sinh viên đến sinh viên

Quỹ học bổng Cựu sinh viên