Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Máy tính

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Máy tính

Thông tin Ban liên lạc

- Họ và tên: Đoàn Duy

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: duyd@uit.edu.vn

- Số điện thoại: 0942.001.782