Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Khoa học Máy tính

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Khoa học Máy tính

Thông tin Ban liên lạc

- Họ và tên: Phạm Thị Thanh Uyên

- Email: uyenptt@uit.edu.vn

- Họ và tên: Đỗ Văn Tiến

- Email: tiendv@uit.edu.vn