Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin

Thông tin Ban liên lạc

- Họ và tên: Nguyễn Thành Luân

- Email: luannt@uit.edu.vn