Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin

Thông tin Ban liên lạc

- Họ và tên: Dương Phi Long

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: longdp@uit.edu.vn

- Số điện thoại: 0987294143