Skip to content Skip to navigation

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Phần Mềm

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Phần Mềm

Thông tin Ban liên lạc

- Họ và tên: Lê Thanh Trọng

- Chức vụ: Phó trưởng khoa

- Email: tronglt@uit.edu.vn

- Số điện thoại: 0932.470.201

- Mạng xã hội: Trọng Lê