Skip to content Skip to navigation

Ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM với nội dung:
Trường Đại học Công nghệ Thông tin hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên của Trường cùng tham gia vào quá trình giáo dục để giúp sinh viên trở thành
công dân:
- Chính trực, trách nhiệm và yêu thương con người;
- Khao khát khám phá và sáng tạo khoa học công nghệ;
- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, biết hợp tác và chia sẻ;
- Có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với mọi thay đổi;
- Có hoài bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

“Toàn diện, sáng tạo, phụng sự”

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.