Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 529/2021 - QĐ tặng giấy khen cho sinh viên Ngành KTPM có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)

529/QĐ-ĐHCNTT, 30/8/2021:QĐ tặng giấy khen cho sinh viên Ngành KTPM có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)