Skip to content Skip to navigation

Quyền hạn và nghĩa vụ của Sinh viên

Điều 5. Quyền của sinh viên

5.1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Trường.

5.2. Được Trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện; được Trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến SV.

5.3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

- Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi SV giỏi, thi Olympic các môn học, và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

- Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Trường;

- Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Trường;

- Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; được tham gia các tổ chức tự quản của SV, các hoạt động xã hội ở trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường;

- Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế đào tạo của Trường; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

5.4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Trường; được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ.

5.5. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Trường các giải pháp góp phần xây dựng Trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV.

5.6. Được tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của ĐHQG-HCM và Trường.

5.7. SV được đăng ký để Trường xem xét khen thưởng cấp Trường, được đề nghị khen thưởng cấp ĐHQG-HCM và cấp cao hơn theo quy định.

5.8. SV được đăng ký để Trường xem xét cử tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi SV trong và ngoài nước.

5.9. SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện.

Điều 6. Nghĩa vụ của sinh viên

6.1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, quy định, điều lệ của Trường.

6.2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

6.3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trường.

6.4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

6.5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Trường.

6.6. Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời hạn theo quy định.

6.7. Tham gia các hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên, chương trình học.

6.8. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của SV, cán bộ, giảng viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng ban chức năng, Hiệu trưởng Trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của SV, cán bộ, giảng viên trong Trường.

6.9. Tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

6.10. Kịp thời thông báo cho Trường nếu có sự thay đổi thông tin cá nhân. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của SV tại địa phương cư trú, thực hiện đăng ký tạm trú đối với SV hộ khẩu ngoài TP.HCM và báo cáo kịp thời địa chỉ tạm trú mới khi có thay đổi cho Trường theo quy định tại điều 18 chương 4 của quy chế này.

6.11. Tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa và các đợt đột xuất khi Trường yêu cầu.

6.12. Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khỏe được quy định ở điều 20 chương 5 của quy chế này.

6.13. Sinh viên bị kỷ luật học vụ phải chấp hành sự quản lý giám sát theo quy định của Trường.

( Trích Qui chế Công tác Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin)