Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn xét Miễn giảm học phí

1. Thông tin quy trình xét Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Quỹ 156.

Tên quy trình: quy trình hướng dẫn miễn giảm học phí

Mô tả: hướng dẫn, thông báo sinh viên thực hiện chế độ MGHP

Các đối tượng đơn vị liên quan: Phòng KHTC, lãnh đạo các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Sinhviên

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: P.CTSV

2. Các bước thực hiện:

Bước 1 : P.CTSV thông báo, hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ vào đầu năm học.

Bước 2: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu theo quy định và phải có ý kiến xác nhận của Cố vấn học tập.

Bước 3: P.CTSV tiếp nhận hồ sơ sinh viên nộp trong vòng 3 tuần.

Bước 4 : P.CTSV thông báo danh sách tổng hợp đưa lên website để sinh viên kiểm tra và phản hồi trong thời gian 1 tuần.

Bước 5 : Phòng CTSV đối chiếu quy định để Hội đồng xem xét và lập danh sách trình BGH duyệt DS1 (theo mẫu).

Bước 6: Phòng CTSV soạn Quyết định QĐ1 (theomẫu) và trình BGH ký

Bước 7: P.CTSV phát hành Quyết định đến các Khoa và phòng ban có liên quan và thông tin đến sinh viên.

Bước 8: Sinh viên nhận lại tiền Trợ cấp xã hội, Quỹ 156 tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

Bước 9 : P.CTSV lưu hồ sơ và Quyết định MGHP của SV để theo dõi tiến độ.

 

File đính kèm: