Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn xét Khen thưởng - kỷ luật

QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT

1.Thông tin quy trình xét kỷ luật

Tên quy trình: quy trình xét kỷ luật.

Mô tả: tổ chức xét kỷ luật sinh viên khi có SV vi phạm quy chế .

Các đối tượng đơn vị liên quan: BGH, CTSV, ĐTĐH, đại diện lãnh đạo Khoa có SV vi phạm, ĐTN, HSVvà SV vi phạm quy chế.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: P.CTSV

2. Các bước thực hiện:

Bước 1. P.CTSV tiếp nhận văn bản đề nghị xét kỷ luật SV vi phạm quy chế từ các đơn vị trong và ngoài trường.

Bước 2 . Mời SV vi phạm quy chế lên phòng CTSV làm bản tường trình, bản kiểm điểm (hoặc các Trung tâm nộp các giấy tờ này cho P.CTSV nếu đã được thực hiện ở Trung tâm).

Bước 3 . Chuyên viên phòng CTSV phụ trách mảng kỷ luật đối chiếu mức độ sai phạm được đưa ra trong quy chế CTSV của trường đối với SV vi phạm và đưa ra hình thức xử lý dự kiến.

Bước 4. Phòng CTSV xin ý kiến BGH lên lịch họp Hội đồng xét kỷ luật.

Bước 5 . Sau khi thống nhất mức độ kỷ luật SV trong cuộc họp Hội đồng, Phòng CTSV ra Quyết định.

Bước 6. Phát hành Quyết định đến các Khoa và phòng ban có liên quan.

Bước 7. Nếu SV bị mức kỷ luật đình chỉ 1 năm học hoặc buộc thôi học thì P.CTSV làm công văn gửi về địa phương, và các đơn vị có liên quan thông báo để SV sinh hoạt tại địa phương.

Bước 8 . Gửi công văn phúc đáp đơn vị bên ngoài trường nếu SV vi phạm bên ngoài trường.

Bước 9 . P.CTSV lưu hồ sơ và Quyết định kỷ luật của SV để theo dõi tiến độ.

Bước 10 . Sau khi kết thúc hình thức kỷ luật (nếu SV bị đình chỉ 1 năm), SV làm đơn xin đi học lại và mang theo giấy nhận xét của địa phương trong thời gian SV bị kỷ luật nộp phòng CTSV.

Bước 11 . P.CTSV làm công văn gửi đến phòng ĐTĐH và Khoa của SV bị kỷ luật thông báo SV nhập học lại.

 

QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

1.Thông tin quy trình xét khen thưởng

Tên quy trình: quy trình xét khen thưởng toàn diện, định kỳ

Mô tả: tổ chức xét khen thưởng vào cuối năm học .

Các đối tượng đơn vị liên quan: BGH, CTSV, ĐTĐH, đại diện lãnh đạo Khoa, ĐTN, HSV.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: P.CTSV

2. Các bước thực hiện:

Bước 1. P.CTSV triển khai các tiêu chí xét khen thưởng cuối năm, thời gian và thủ tục nộp hồ sơ công khai trên các thông báo của trường (thực hiện tháng 9).

Bước 2 . Căn cứ vào thành thích đạt được trong học tập và rèn luyện trong năm học, sinh viên đủ tiêu chuẩn theo quy định nhận mẫu đơn tóm tắt thành tích cá nhân tại trang web phòng Công tác sinh viên và đăng ký xin bảng điểm ở phòng Đào tạo đại học (thực hiện tháng 9).

Sinh viên điền vào mẫu đơn tóm tắt thành tích cá nhân có xác nhận của GVCN và nộp bảng điểm cho văn phòng Khoa (thực hiện tháng 9).

Bước 3 . Văn phòng Khoa tập hợp hồ sơ sinh viên, kiểm tra và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện trình Hội đồng Khoa xem xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng của trường xét duyệt (thông qua phòng Công tác sinh viên) (thực hiện đầu tháng 10).

Bước 4. Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Khoa, Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân, tập thể lớp sinh viên trong năm học.(thực hiện tháng 10).

Bước 5. Công bố danh sách sinh viên và tập thể lớp được khen thưởng trên các phương tiện thông báo của trường (thực hiện tháng 10).

Bước 6. Tiến hành tổng kết và phát thưởng cá nhân, tập thể lớp sinh viên đạt các danh hiệu thi đua theo định mứckhen thưởng hiện hành. (thực hiện tháng 10-khai giảng)

Bước 7. Lưu vào Hồ sơ khen thưởng.