Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn xét Cấp học bổng KKHT

Bước 1: Tổng hợp điểm học tập học kỳ của sinh viên

Phòng Đào tạo đại học chuyển điểm trung bình chung học tập (TBCHT) lần 1 cho Phòng Công tác sinh viên, cụ thể: điểm HK1 vào tháng 3 và điểm HK2 vào tháng 7.

Bước 2: Lập danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HB KKHT

- Phòng Công tác sinh viên lập danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HBKKHT sau khi có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ của SV và thông tin cho SV được biết.

- Sinh viên phản hồi trong thời gian 7 ngày từ ngày ra thông báo.

Bước 3: Lập danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT

- Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT trình Hội đồng: Căn cứ vào quỹ HBKKHT và danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HBKKHT để xác định số suất học bổng.

- Thông tin cho SV biết và nhận phản hồi trong thời gian 7 ngày từ ngày ra thông báo

Bước 4: Họp Hội đồng xét cấp HBKKHT

Hội đồng xét duyệt học bổng gồm:

  • Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng phụ trách Công tác sinh viên;
  • Trưởng phòng Công tác sinh viên;
  • Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính;
  • Trưởng phòng Đào tạo Đại học;
  • Bí thư Đoàn Thanh niên;
  • Chủ tịch Hội sinh viên;
  • Chuyên viên phòng Công tác sinh viên

- Phòng Công tác sinh viên trình bày phương án xét cấp HBKKHT và danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT trong học kỳ.

- Các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiến.

- Chủ tịch Hội đồng kết luận.

Bước 5: Thông tin danh sách được đề nghị được cấp HBKKHT và xử lý thông tin phản hồi

- Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách SV được đề nghị cấp HBKKHT để

- Xử lý thông tin phản hồi (nếu có).

Bước 6: Cấp HBKKHT

- Ban hành quyết định, công nhận danh sách SV đề nghị được cấp HBKKHT trong học kỳ đến các đơn vị: phòng Kế hoạch tài chính, phòng Đào tạo Đại học, các Khoa

- Phòng Kế hoạch Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ tài chính và và thông báo cho SV nhận HBKKHT.