Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn Làm lại thẻ sinh viên

Bước 1:  Sinh viên đóng tiền (100.000đ) làm lại thẻ sinh viên tại Phòng Kế hoạch Tài chính (A113).

Bước 2:  Sinh viên xuất trình biên lai đóng tiền và nộp đơn yêu cầu cấp lại thẻ cho Phòng Công tác Sinh viên (A101).

Bước 3: Sinh viên nhận lại thẻ theo lịch hẹn.