Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn Gia hạn học phí

Bước 1: Sinh viên gặp khó khăn về tài chính, không thể nộp học phí đúng thời hạn, sinh viên điền các thông tin vào mẫu Đơn xin gia hạn nộp học phí. Mẫu đơn có thể tải trên địa chỉ website: http://ctsv.uit.edu.vn. Đơn xin gia hạn nộp học phí phải có xác nhận của gia đình và chính quyền địa phương. Thời gian được gia hạn nộp học phí tối đa là sau hai tháng kể từ ngày kết thúc kỳ thu học phí tại Trường.

Bước 2: Sinh viên nộp Đơn xin gia hạn nộp học phí (đã có xác nhận đầy đủ) cho thư ký các khoa chậm nhất trước ba tuần của thời hạn nộp học phí.

Bước 3: Các Khoa tổng hợp, cho ý kiến và chuyển về Phòng Công tác sinh viên trước hai tuần của thời hạn nộp học phí.

Bước 4: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu trước một tuần của thời hạn nộp học phí.

Bước 5: Sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Công tác sinh viên công bố danh sách những sinh viên được gia hạn nộp học phí đồng thời chuyển dữ liệu về Phòng Kế hoạch – Tài chính.