Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn Gia hạn học phí

Bước 1: Sinh viên gặp khó khăn về tài chính, không thể nộp học phí đúng thời hạn, sinh viên điền các thông tin vào mẫu Đơn xin gia hạn nộp học phí. Mẫu đơn có thể tải trên địa chỉ website: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-gia-han-hoc-phi. Đơn xin gia hạn nộp học phí phải có xác nhận của Lãnh đạo Khoa, Bộ môn. 

Bước 2: Sinh viên nộp Đơn xin gia hạn nộp học phí (đã có xác nhận đầy đủ của Lãnh đạo Khoa) cho Phòng Công tác Sinh viên.

Bước 3: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 4: Sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách những sinh viên được gia hạn nộp học phí về Phòng Kế hoạch – Tài chính để cập nhật trên hệ thống học phí của sinh viên.