Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn Đánh giá điểm rèn luyện sinh viên

BƯỚC 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG

- Phòng Công tác Sinh viên cùng với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động từ cấp Chi đoàn – Lớp trở lên.

- Đưa danh sách sinh viên tham gia vào chương trình chấm điểm tự động theo khung điểm chi tiết đính kèm.

BƯỚC 2: CÔNG BỐ VÀ ĐIỀU CHỈNH

- Phòng Công tác sinh viên công bố điểm Rèn luyện đánh giá tự động trên forum.uit.edu.vn và website: ctsv.uit.edu.vn.

- Trong khoảng thời gian 10 ngày ra thông báo chính thức sinh viên tự động đăng nhập bằng tài khoản trên forum trường để kiểm tra kết quả.

- Trong trường hợp có điều chỉnh, Ban cán sự lớp sẽ tổng hợp ý kiến và xem xét trong buổi họp xét của lớp.

BƯỚC 3: HỌP XÉT

- Sau 10 ngày công bố, các lớp tiến hành họp xét Điểm rèn luyện.

Thành phần tham dự gồm có: Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự và sinh viên của lớp.

- Xem xét kiểm tra các ý kiến khiếu nại của sinh viên, nếu có điều chỉnh thì phải có ít nhất 50% sinh viên của lớp đồng ý.

- Sau khi họp xét, các lớp gửi danh sách điều chỉnh về Ban chủ nhiệm Khoa cho ý kiến. Khoa quản lý sinh viên ký duyệt vào biên bản, danh sách kết quả và gửi về Phòng Công tác Sinh viên (bao gồm cả bảng giấy và file).

- Phòng Công tác sinh viên cập nhật điểm.

BƯỚC 4: TRÌNH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN

- Phòng Công tác Sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét công nhận sau khi đã thông qua Hội đồng đánh giá kết quả Rèn luyện sinh viên cấp trường.

Thành phần Hội đồng đánh giá bao gồm:

+ Phó Hiệu trưởng (Phụ trách công tác sinh viên);

+ Trưởng Phòng Công tác sinh viên;

+ Trưởng Phòng Đào tạo Đại học;

+ Trưởng các Khoa;

+ Bí Thư Đoàn Thanh niên;

+ Chủ Tịch Hội sinh viên;

+ Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên.

- Phòng Công tác sinh viên niêm yết và chuyển kết quả chính thức cho các Khoa, phòng Đào tạo Đại học, lưu và sử dụng kết quả để xét khen thưởng, các học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức và các học bổng khác cho sinh viên.

BƯỚC 5: KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

- Căn cứ vào kết quả đánh giá Rèn luyện sinh viên trong học kỳ, Phòng Công tác sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét công nhận cho sinh viên đạt kết quả xếp loại Xuất sắc.

- Đình chỉ 1 học kỳ đối với sinh viên có Điểm rèn luyện sinh viên xếp loại Kém.