Skip to content Skip to navigation

Quy chế Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Quy chế Công tác Sinh viên ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 15/8/2013 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

File đính kèm: