Skip to content Skip to navigation

Quy chế công tác học sinh, sinh viên và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

- Đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tập tin đính kèm: 1325_qd_bgddt.pdf 

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công tác sinh viên:

Tập tin đính kèm: TT 10_2016_tt_bgddt.pdf

- Quyết định số 786/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 24/8/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM  về Quy chế công tác học sinh, sinh viên:

Tập tin đính kèm: 

+ Quyết định: QD_786_2011

+ Quy chế: QC_786_2011

+ Phụ lục: PL_786_2011

- Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 15/8/2013 của Hiệu Trưởng trường ĐH CNTT về Quy chế công tác học sinh, sinh viên:

Tập tin đính kèm: 18_2013

- Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

Tập tin đính kèm: 16_2015