Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách đóng tiền mua BHYT năm 2018 đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung tính đến hết ngày 09/01/2018.

Sinh viên kiểm tra danh sách, phản hồi nếu có sai sót.

Lưu ý: sinh viên kiểm tra cả 2 file đính kèm.