Skip to content Skip to navigation

Chương trình trao đổi sinh viên mùa hè 2018 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk

Nhà trường nhận được công văn của Ban Quan hệ Đối ngoại ĐHQG-HCM về Chương trình trao đổi sinh viên mùa hè 2018 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk.
Chi tiết các bạn vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm: