Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng TF LEaRN Program @NUS 2018-2019

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình học bổng TF LEaRN Program @NUS 2018 - 2019:

1. Số lượng: 03 suất (toàn ĐHQG-HCM)
2. Thời gian: tháng 8 - 12/2018
3. Giá trị học bổng: S$6,500

Hồ sơ dự tuyển và quy trình, vui lòng tham khảo file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng tại phòng A125 trước ngày 12/03/2018 để Phòng làm công văn đề cử lên ĐHQG.